Regulamin sklepu

 Regulamin sklepu internetowego Manufaktura Mozaik

 

§1 Postanowienia wspne

Regulamin określa warunki świadczenia usług przez sklep internetowy Manufaktura Mozaik, dostępnego pod adresem internetowym www.manufakturamozaik.pl .

Sklep internetowy prowadzony jest przez Łukasza Wróbla prowadzącego działalnoś

gospodarczą pod nazwą Centrum Cięcia Glazury Łukasz Wróbel ul. Skarżyńskiego 3a/7, 21-040 Świdnik /adres wykonywania działalności: ul. Metalurgiczna 9b, 20-234 Lublin/, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:7123153070, REGON: 361281516

 

§2 Definicje

1. Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Cięcia Glazury Łukasz Wróbel ul. Skarżyńskiego 3a/7, 21-040 Świdnik, NIP:7123153070, REGON: 361281516.

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarc lub zawodową.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym manufakturamozaik.pl.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego regulujący warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.

8. Zamówienie - wiadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umliwiający złożenie Zamówienia, w szczelności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się t - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§3 Kontakt ze Sklepem internetowym

 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Metalurgiczna 9b, 20-234 Lublin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@manufakturamozaik.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 666 336 389

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 2490 0005 0000 4530 6236 4575

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumi się telefonicznie ze Sprzedaw od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 

§4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a/ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową b/ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c/ włączona obsługa plików cookies;

d/ zainstalowany program FlashPlayer.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego s p o w o d o w a n e s i ł ą w y ż s z ą , n i e d o z w o l o n y m d z i a ł a n i e m o s ó b t r z e c i c h l u b niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i cenami brutto uwzględniającymi podatek Vat.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§5 Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji, w którym niezbędne jest podanie danych dotyczących: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mail, numeru telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu internetowego;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. zalogować się lub skorzyst z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpdostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§7 Zasady składania Zamówienia - Kategoria "STWÓRZ MOZAKIĘ"

1. Podane ceny w kategorii Stwórz mozaikę uwzględniają usługę wykonania wybranej przez klienta mozaiki.

2. Do ceny należy doliczyć koszt materiału, o którym klient zostanie  poinformowany po dokonaniu zakupu oraz podaniu Sprzedawcy nazwy płytki ceramicznej, z której chce aby mozaika została wykonana.

3. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z KLIENTEM drogą mailową i jest liczony od dnia dostawy materiału.

W celu złenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu internetowego;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. zalogować się lub skorzyst z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpdostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisZamawiam płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7. Po opłaceniu zamówienia należy niezwłocznie napisać maila pod adres biuro@manufakturamozaik.pl w tyle podając numer zamówienia, a w treści nazwę materiału z którego ma zostać wykonana mozaika.

8. Czas realizacji podany jest indywidualnie drogą mailową i jest liczony od dnia dostarczenia materiału 

 

 

§7 Metody dostawy oraz formy płatnci

1. Klient może skorzyst z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a/przesyłka kurierska;

b/ Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu innego terminu.

2. Klient może skorzystz następujących metod płatności:

a/ płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

b/płatności elektroniczne;

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu lub uzgadniane indywidualnie ze Sprzedawca w zależności od rodzaju Zamówienia.

 

§8 Realizacja Zamówienia

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedaw następuje po uprzednim złeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu oraz §7 ustęp 3 ), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnci przelewem lub płatności elektronicznej, początek biegu terminu wysłania Produktu liczy się od dnia uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy (z zastrzeżeniem §7 ustęp 3).

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku zamówienia Produktów o żnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma mliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub t odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Z wyłączniem Kategorii " STWÓRZ MOZAIKĘ"

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wiadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta wiadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złoż również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maj2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania wiadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a/ w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość  Umowę uważa się za niezawartą;

b/ w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

c/ zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami; d/ sprzedawca może wstrzym się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e/ konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f/ konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zost w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g/ konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zost odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie internetowym.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieni